login_inc
search_inc
 
Home > 상품소개 > 되지왕갈비
상품명 양념 돼지왕갈비 택배포장팩 이미지사진
상품가격 0
적립금 0point
상품코드 *
제조회사 장원축산
원산지 국내가공(국내산)(캐나다산)(미국산)
배송기간 2~3일
수량선택
 

 

     
양념 돼지왕갈비 택배포장이미지사진     
[제조과정]
 
 
★ 30년전통 수원왕갈비 제조공장 특허의 고유양념을

     청정 산야초엑기스 천연양념에 첨가하여 만든 양념장으로

    
정성껏포뜬 왕갈비를 80시간이상 저온숙성시켜 만들었습니다.

     대한민국 최고의 맛을 자신있게 자부합니다.

 (
참고); 출고되는 양념갈비는 화면에 나타난 스치로폴 포장으로 
           안전하게 출고 됩니다..
  


   (참고); 개봉된 양념육이 충분히 양념이 배인상태라고 판단되시면

           
양념을 덜어버리고 2~3대씩 1회용 비닐팩으로 소포장해서

             냉동실에 보관한다음 필요할때 꺼내드시면 아주 편리합니다
.

★ 양념육은 개봉하신후 반드시 냉동보관 하셔야합니다.
직접 전화로 주문 하셔도 카드결재가 가능하며
   
    더욱
신속하게
주문 받습니다.


*[주거래은행]  신한은행; 110-502-141665.  김정숙..
                     
 
                  국민은행; 517101-01-342510.  김정숙.
                     
                  농  협 
;  356-1376-2332-93.  김정숙.

  * 무료주문전화   ☏; 080-234-4040 

  *[홈페이지]
www.2344040.com     www.jwmeat.com

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

 


 2016,LA포함양념갈비.jpg

 
 
 
 
quick_inc
footer_inc